ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්යාලය
රැකියා

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත

අංක 2547 දරන නීතියේ අදාළ ලිපි, අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ගිරින් ප්‍රවර්ධනය හා පත් කිරීම සඳහා වූ මෙලි රෙගුලාසියේ අදාළ ලිපි, 12.06.2018 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ සහ “ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලයේ” [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්යාලය
රැකියා

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ජනාධිපති ධුරයේ පහත දැක්වෙන ලිපි 15.07.2018 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ, ජනාධිපති නියෝග අංක 10 හි අදාළ ලිපි, අංක 2547 නීතියේ අදාළ ලිපි සහ 09.11.2018 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ ලියා ඇත. [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත
රැකියා

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත. 2547 හි නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති 12.06.2018 අංකයේ නීතියට අදාළ ලිපි ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලයේ පහත සඳහන් ඒකකවල ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. [වැඩි විස්තර ...]