42 කොන්යා

කොන්යා රැහැන් රේඛාව ව්යාපෘතිය අත්සන් කෙරේ

කෝන්යා ටෙලිෆෙරික් ලයින් ව්‍යාපෘතිය සර්-ජෙ ටෙලිෆෙරික් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද අතර, දුම්රිය ස්ථාන ගොඩනැගිලි මූලික ව්‍යාපෘති සහ වාහන නැවැත්වීමේ අයදුම්පත් ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම සඳහා වූ ටෙන්ඩරය දිනා ගන්නා ලදී. 15 පෙබරවාරි 2013 විසින් කොන්යා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

TCDD ඇන්කාරා (Polatli) - කොන්ජා YHT ව්යාපෘතිය 7 කැබලි අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීම සහ ඉංජිෙන්රු ෙසේවා ෙටන්ඩර්

තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය (ටීසීඩීඩී) සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලැබේ, "අන්කාරා (පොලාට්ලි) - කෝන්යා වයිඑච්ටී ලයින් 7 අධිවේගී මාර්ග පාලම් මැනුම්, සැලසුම් හා ඉංජිනේරු සේවා ටෙන්ඩරය" [වැඩි විස්තර ...]

ඡායාරූප නැහැ
ලෝකය

ආයෝජන සඟරාව

ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් සඟරාව: දුම්රිය ක්ෂේත්‍රයේ ස්පන්දනය පවත්වා ගෙන යන සතිපතා ව්‍යාපෘතිය සහ ටෙන්ඩර් පර්යේෂණ හා සමාලෝචන සඟරාව වන ප්‍රොජෙ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් හැෆ්ටාලක්, 1991 සිට සෑම සතියකම සඳුදා දින තුර්කි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. අධ්යයනය, [වැඩි විස්තර ...]

71 කිරික්කාලේ

කරික්ලේල්-යර්කෝයි (ස්ලෝටර් II) යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩරය

යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරය සඳහා කර්ක්කලේ-යර්කායි (II කොටස) ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ටී.සී.ඩී.ඩී. රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය (ටී.සී.ඩී.ඩී.) “අන්කාරා - සිවස් අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය” මගින් “කරක්කේල්-යර්කි අතර” [වැඩි විස්තර ...]