ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය සෙරාපාසා
රැකියා

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය සෙරාපාපා අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය සෙරාපාපා අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම; 15.07.2018 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජනාධිපති නියෝගයේ 10 හි අදාළ ලිපි, ඉස්තාන්බුල්හි සෙරාපාසා විශ්ව විද්‍යාලයේ ලේඛනාගාරයේ පහත සඳහන් ඒකක වෙත, [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය සෙරාපාසා
රැකියා

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය සෙරාපාපා අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය - සෙරාපාසා රෙක්ටරේට්, පහත සඳහන් ඒකකවලට පහත සඳහන් නම්, නීතිය අංක 2547 හි අදාළ ලිපි, 12.06.2018 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රය “අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවර්ධනය හා පත්වීම් නියාමනය” මගින් බලාත්මක විය. [වැඩි විස්තර ...]