ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපල ගුවන් ගමන් කාලය දීර් extended කිරීමෙන් තයිනින් පිරිවැය දෙගුණයක් විය
ඉස්තාන්බුල්

තුර්කි ගුවන් සේවය ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපළ වෙත ගුවන් ගමන් වියදම් පුළුල් කළේය

ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපළ වෙත ගුවන් ගමන් කාලය දීර්… කර ඇත… තුර්කි ගුවන් සේවයේ පිරිවැය වැඩි විය; මෙම පරීක්ෂණාත්මක අදියර තුළ ප්රංශ ගුවන් ගමන් පද්ධතියක් "පේදුරු ඒකාබද්ධ කරන්න" තුර්කිය මුදලකට අලෙවි කර ඇත. පද්ධතිය ගුවන් ගමන් කාලය කෙටි කරයි. ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපලේ දිනකට 3 දහසක් ඉලක්කගත ගුවන් ගමනාගමනය දහසක් [වැඩි විස්තර ...]