චැනල් ඉස්තාන්බුල් සඳහා ආපදා අනතුරු ඇඟවීම! අපේක්ෂිත භූමිකම්පාව 9-10 තීව්‍රතාවයෙන් බලපානු ඇත
ඉස්තාන්බුල්

චැනල් ඉස්තාන්බුල් සඳහා ආපදා අනතුරු ඇඟවීම! අපේක්ෂිත භූමිකම්පාව 9-10 තීව්‍රතාවයෙන් බලපානු ඇත

චැනල් ඉස්තාන්බුල් සඳහා ආපදා අනතුරු ඇඟවීම! අපේක්ෂිත භූමිකම්පාව 9-10 තීව්‍රතාවයෙන් බලපායි; විද්‍යා ඇකඩමියේ සාමාජික ආචාර්ය නාසි ගෝර් කනාල් ඉස්තාන්බුල් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව විශිෂ්ට ප්‍රකාශයක් කළේය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉස්තාන්බුල්හි ඇතිවිය හැකි අවදානම් අවධාරණය කිරීම [වැඩි විස්තර ...]