සංචාරකයින්ට දැන් කොනක්ලි ස්කී රිසෝට් හි රැඳී සිටීමට හැකි වනු ඇත
25 එර්සුරම්

සංචාරකයින්ට දැන් කොනක්ලි ස්කී රිසෝට් හි රැඳී සිටිය හැකිය

අර්සුරම් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව නගරයේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට නව හුස්මක් ගෙන තිබේ. ඇඳන් 76 ක ධාරිතාවයකින් යුත් අතිශය විලාසිතාවන්ගෙන් යුත් හෝටලයක් කොනක්ලි ස්කී සෙන්ටර් හි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් ඉදිකරන ලදී. 3 දහසක් [වැඩි විස්තර ...]