ට්රෑම් රථය මිල දී ගනු ලැබේ

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ඇන්ටාලියා ට්‍රෑම් රථ මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරය

ඇන්ටාලියා මෙට්‍රොපොලිටන් මුනිසිපිලිටි ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ප්ලෑනිං ඇන්ඩ් රේල් සිස්ටම් දෙපාර්තමේන්තුව ඇන්ටාලියා එක්ස්නූම්ස් ස්ටේජ් ට්‍රෑම්වේ වාහන මිලදී ගැනීම සහ කොමිස් කිරීම [වැඩි විස්තර ...]

ඇන්තාලියා මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: ඇන්ටාියාවේ ටොන් 3 සඳහා ටැම්වේ රථය (ටෙන්ඩර් ඉවත් කරන ලද)

ට්‍රෑම්වේ වාහනය ඇන්ටාලියා මෙට්‍රොපොලිටන් මුනිපලිටි ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ප්ලෑනිං සහ රේල් සිස්ටම් දෙපාර්තමේන්තු ඇන්ටලියා පියවර 3 ට්‍රෑම්වේ වාහන මිලදී ගැනීම සහ කොමිස් මිලදී ගැනීමේ නීතිය 4734 මිලදී ගැනීම. [වැඩි විස්තර ...]

වෙන්දේසි

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: ට්‍රෑම් රථ මිලදී ගැනීම

ට්‍රෑම් රථ ප්‍රසම්පාදනය ESKİŞEHİR METROPOLITAN MUNICIPAL විවෘත ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටිය සමඟ පොදු ප්‍රසම්පාදන නීතියේ අංක 4734 හි 19 වන වගන්තියට අනුව ට්‍රෑම් රථ ප්‍රසම්පාදනය මිලදී ගැනීම සිදු කෙරේ. ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු [වැඩි විස්තර ...]

වෙන්දේසි

ප්රසම්පාදන දැන්වීම: ට්රෑම් රථ වාහන මිලදී ගැනීම (ඉස්සරහීර් මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව)

ට්‍රෑම් රථ ප්‍රසම්පාදනය ESKİŞEHİR METROPOLITAN MUNICIPAL විවෘත ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටිය සමඟ පොදු ප්‍රසම්පාදන නීතියේ අංක 4734 හි 19 වන වගන්තියට අනුව ට්‍රෑම් රථ ප්‍රසම්පාදනය මිලදී ගැනීම සිදු කෙරේ. ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු [වැඩි විස්තර ...]

ඡායාරූප නැහැ
විශේෂ ප්රවෘත්ති

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: ට්රෑම්වේ රථය මිලදී ගනු ලැබේ (කොකාෂි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර-විශේෂ පුවත්)

පොදු ප්‍රසම්පාදන නීතියේ අංක 4734 හි 19 වන වගන්තියට අනුව, කොකේල් මෙට්‍රොපොලිටන් මුනිපලිටි ට්‍රාන්ස්පෝරේෂන් දෙපාර්තමේන්තුව - දුම්රිය පද්ධති බ්‍රෑන්ක් අධ්‍යක්ෂක ට්‍රෑම් රථ වාහන මිලදී ගැනීම. [වැඩි විස්තර ...]