ගුවන්තොටුපලේ සරඹය සෙවූයේ නැත
06 ඇන්කාරා

DHMİ හි 32 ගුවන්තොටුපල සරඹ සත්‍යය

අපගේ ගුවන්තොටුපලවලදී, අපගේ ගුවන්තොටුපල ගලවා ගැනීමේ හා ගිනි නිවීමේ (RFF) ඒකක සම්බන්ධීකරණය යටතේ සිදු කරන ලද හදිසි අභ්‍යාස යථාර්ථයට නොගැලපේ. 32 අපගේ ගුවන්තොටුපලේ අභ්‍යාස වලදී ගලවා ගැනීමේ, හදිසි ආධාර සහ හදිසි අනතුරු බිඳ දැමීමේ කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කරයි. [වැඩි විස්තර ...]