ජීවිතයේ මාර්ගය සහ දිනා ගැනීම සඳහා මාර්ගයක් පණගැන්විය යුතුය
06 ඇන්කාරා

"වයින්-වින්" පිළිබඳ අවබෝධය සහිත පටුමඟ සහ මාර්ග මුලපිරීම ක්රියාත්මක කළ යුතුය.

ආසියාව, යුරෝපය, අප්‍රිකාව සහ දකුණු ඇමරිකාව පවා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය එම්. කාහිත් ටර්හාන් ඉතා වැදගත් පියවරකි. [වැඩි විස්තර ...]