තුර්කි ව්‍යාපාරික සභාපති මුලින්ම ටුවසසා වෙත යන්න
54 සකාරියා

ටර්ක්-ජනාධිපති අටාලේගේ පළමු සංචාරය ටවාසා වෙත

ටර්ක්-ජනාධිපති එර්ගන් අටලේ, 23. සාමාන්ය මහා සභා රැස්වීම තුර්කිය Wagon කර්මාන්ත සංස්ථාව TÜVASAŞ නව යුගයේ ප්රථම සංචාරය කිරීමෙන් පසු පවත්වන. TASVASAŞ හි සේවය කරන කම්කරුවන් සහ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සමඟ මහා සභා රැස්වීම [වැඩි විස්තර ...]