මර්සින් නුවරදී තුවාල ලැබූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ යන්ත්‍රෝපකරණවලට තුවාල සිදුවිය
33 මර්සින්

ගල් ප්‍රවාහනය කළ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ යන්ත්‍රෝපකරණ මර්සින්හිදී තුවාල ලැබීය

ගල් ප්‍රවාහනය කළ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ යන්ත්‍රෝපකරණ මර්සිනයේදී තුවාල ලැබීය. මර්සින් වෙතින් මිලදී ගත් භාණ්ඩ සමඟ අදානා වෙත ගමන් කරන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය මට්ටම් හරස් මාර්ගයට ළඟා වන විට වැසි ඇද හැළුණි. ටාසස් දිස්ත්‍රික්කයේ මට්ටම් හරස් කිරීමේදී ගල් වැසි [වැඩි විස්තර ...]