පිලිපීනයේ මැලෝලොස් ක්ලාක් දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය
63 පිලිපීනය

තුර්කි සමාගම පිලිපීනයේ මැලෝලොස් ක්ලාක් දුම්රිය ඉදිකිරීම් ව්‍යාපාරයේ හොඳම දීමනාව ලබා දෙයි

තුර්කි සමාගමක් පිලිපීනයේ මැලෝලොස් ක්ලාක් දුම්රිය ව්‍යාපෘතියේ සීපී එස්-එක්ස්එන්එම්එක්ස් කොටස සඳහා ටෙන්ඩරයේ අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළේය. මැලෝලොස් ක්ලාක් රේල් ටෙන්ඩරය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 01 ක් සමඟ අඩුම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරයි [වැඩි විස්තර ...]