කැන්රේ ප්‍රවාහනය ඇල්ස්ටොම් හි පළමු දුම්රියට ශුන්‍ය විමෝචනයක් සමඟ අත්සන් කරනු ඇත
16 බර්සා

ඇල්ස්ටොම් හි පළමු ශුන්‍ය විමෝචන දුම්රියේ කැන්රේ ප්‍රවාහන අත්සන

දුම්රිය ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ලොව ප්‍රමුඛතම සමාගමක් වන ඇල්ස්ටොම් සමඟ ඇති සහයෝගීතාවයට නව එකක් එකතු කරන කැන්රේ ප්‍රවාහනය මෑතකදී ඇල්ස්ටොම් විසින් ලොව හයිඩ්‍රජන් ශුන්‍ය විමෝචනය සමඟ සංවර්ධනය කරන ලදී. [වැඩි විස්තර ...]