බොගාකේ ට්‍රේලරය සේවයට ඇතුළත් කරන ලදී
ඉස්තාන්බුල්

Boğaçay 38 Tugboat උත්සවය සමඟ දියත් කරන ලදී

සන්මාර් ෂිපියාර්ඩ් විසින් සකස් කරන ලද උසස් ප්‍රචාලන පද්ධතියක් සහිත ටග් බෝට්ටුව ආරම්භ කිරීමේ උත්සවයේදී අමාත්‍ය ටර්හාන් කියා සිටියේ ටුස්ලාහි වරෙක පාහේ නැව් යාත්‍රා කිරීමේ ක්‍රියාකාරකමක් ඇති බවයි. [වැඩි විස්තර ...]