ඉස්තාන්බුල් උමං මාර්ගවල වඩා හොඳ තත්ත්වයේ වායු හුස්ම ගැනීම
ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් වැසියන් උමං මාර්ගයේ වඩා හොඳ තත්ත්වයේ වාතය ආශ්වාස කරනු ඇත

උමං මාර්ගවල ජාතික නීතිවලට අනුකූලව වාතයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා IMM වැඩ ආරම්භ කළේය. වාහනය, වේදිකාව සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර ශාලාවෙන් සාම්පල එකතු කර දත්ත විශ්ලේෂණය කෙරේ. ප්රති results ල පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර ප්රභවයේ අංශු විනාශ වේ. [වැඩි විස්තර ...]