ඩිංගන්ගේ ප්‍රකාශනය කුමක්ද?
ඉස්තාන්බුල්

අපේ භාෂාවට රෝස්වුඩ් වී ඇති ඩිංගෝ හි ස්ථායීතාවයේ තේරුම කුමක්ද?

අපගේ දිවට රෝස්වුඩ් බවට පත්ව ඇති මෙම අච්චුවේ රසවත් මතුවීමේ කතාව අප බොහෝ දෙනා නොදැන සිටිති. එන්න, අපි 1800 හි ඉස්තාන්බුල් වෙත කාල චාරිකාවක් ගෙන ඩිංගෝගේ අාර් ඒන් ප්‍රකාශය අපගේ භාෂාවට සමථයකට පත් වී ඇති ආකාරය ඉගෙන ගනිමු. දින දර්ශන 3 [වැඩි විස්තර ...]