අයිබී කවුන්සිලයේ වාර්ෂික වාර්තා වාර්තා කරයි
ඉස්තාන්බුල්

IBT හි 2018 වාර්ෂික ක්රියාකාරකම් වාර්තා අනුමත කරයි

IBTT හි 2018 වාර්ෂික වාර්තා IBB සමුළුවේදී සාකච්ඡා කරන ලද අතර, සභාවේ බහුතරයේ සාමාජිකයන්ගේ බහුතර ඡන්ද හිමියන්ගේ ඡන්ද හිමියන්ගේ ඡන්ද හිමියන්ගේ ඡන්ද ප්රතිශතය පිළිගන්නා ලදී. ඉස්මාන් මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව (අයිබී) රැස්වීම İETT 2018 වාර්ෂික වාර්තාව සාකච්ඡාවට ලක් කෙරිණි. මෙම රැස්වීම මෙහෙයවන IMB සභාපති එරිම් ඉමොහොමග්, ක්රියාකාරී වාර්තා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ [වැඩි විස්තර ...]