අයිඑස්ඒඑෆ්
ඉස්තාන්බුල්

ISAF 2020 විශ්මය ජනක සංවර්ධනය සඳහා සූදානම් වේ

ISAF 2020 විශ්මය ජනක වර්ධනයන් සමඟ සූදානම් වේ; මෙම ක්‍ෂේත්‍රයට වඩා පියවර කිහිපයක් ඉදිරියෙන්, ISAF 2020 සියළුම සහභාගිවන්නන්ට සහ වර්ධනයන් අනුගමනය කිරීමට කැමති අමුත්තන්ට මහත් විස්මයන් සමඟ සූදානම් වෙමින් සිටී. 8-11 2020 ඔක්තෝබර් 24 හි. වරක් සිදුවනු ඇත [වැඩි විස්තර ...]