ගමන් මලු සඳහා වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානය
ඉස්තාන්බුල්

NSPARK සිට Bağcılar දක්වා 170 වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩම

ඉස්තාන්බුල් මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව නගරය පුරා හරිත ප්‍රදේශ සහිත නවීන හා බහු මහල් රථගාල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරයි. ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නිම කරන ලද 170 වාහන සඳහා SPSARK, බාස්කලර් ගොස්ටෙප් උප පොළ [වැඩි විස්තර ...]