ඉස්මීර් සොක් දුම්රිය සිතියම
35 ඉස්මීර්

ඉස්මීර් සොක් දුම්රිය පැය සහ සිතියම 2019

ඉස්මීර් සොක් දුම්රිය පැය සහ සිතියම 2019. ටීසීඩීඩී ප්‍රවාහන සමාගම යනු ඉස්මීර් සහ සේක් අතර පරස්පර 1 ගුවන් ගමනකි. İzmir Söke යනු 127 km වන අතර සාමාන්‍ය ගමන් කාලයයි [වැඩි විස්තර ...]