වෙන්දේසි

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: විනෝද චාරිකාව මිලදී ගනු ලැබේ (ටෙන්ඩර් අවලංගු කරන ලදි)

Gezi දුම්රිය මිලදී ගනු ලැබේ KONYA METROPOLITAN MUNICIPALITY රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන නීතියේ අංක 4734 හි 19 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මගින් Gezi දුම්රිය ප්‍රසම්පාදනය කරනු ලැබේ. ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු [වැඩි විස්තර ...]

වෙන්දේසි

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: බෙලෝ සහ සෝලෝ වර්ගයේ ස්වාභාවික ගෑස් ඉන්ධන බස්

බෙලෝ සහ ඒකල වර්ගයේ ස්වාභාවික ගෑස් ගිනි බස් රථයක් මිලදී ගනු ඇත. කොනියා මෙට්‍රොපොලිටන් මියුනිපලිටි ඒකක 100 ක් (ඒකක 40 ක් බෙලෝස් වර්ගය සහ ඒකක 60 ඒකල වර්ගය) ස්වාභාවික ගෑස් ඉන්ධන බස් මිලදී ගැනීම 4734 පොදු [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

බස්රථ මිලදී ගැනීම සඳහා කොන්කෝ මෙට්රොපොලිටන් නගර සභාව සූදානම් වේ

කෝන්යා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව බස් රථ මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී. කෝන්යා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් ස්වාභාවික ගෑස් මීටර 12 ක් සහ බෙලෝ බස් 50 ක් සහිත ඒකල බස් 50 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩරය සූදානම් කරමින් සිටී. [වැඩි විස්තර ...]

42 කොන්යා

කොන්යා රැහැන් රේඛාව ව්යාපෘතිය අත්සන් කෙරේ

කෝන්යා ටෙලිෆෙරික් ලයින් ව්‍යාපෘතිය සර්-ජෙ ටෙලිෆෙරික් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද අතර, දුම්රිය ස්ථාන ගොඩනැගිලි මූලික ව්‍යාපෘති සහ වාහන නැවැත්වීමේ අයදුම්පත් ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම සඳහා වූ ටෙන්ඩරය දිනා ගන්නා ලදී. 15 පෙබරවාරි 2013 විසින් කොන්යා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව [වැඩි විස්තර ...]

වෙන්දේසි

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: බස් සහ ටී්රම් සිමියුලේටරය මිලදී ගනු ලැබේ

පොදු ප්‍රසම්පාදන නීතියේ 4734 වගන්තියේ 19 වගන්තියට අනුව විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මඟින් කෝන්යා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ බස් හා ට්‍රෑම් රථ සිමියුලේටර් උපාංගය මිලදී ගැනීම. [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

ඔක්තෝබර් මාසයේදී වෙන්දේසියේදී ට්රැක්ටර් 17 නව ට්රැම්ස් කරා ළඟා වනු ඇත

Konya ප්‍රවාහනය සඳහා ශුභ ආරංචියක් Konya ට්‍රෑම් රථ මාර්ගය සඳහා වාහන 60 ක් මිලදී ගැනීම බදාදා පැවැත්වේ… Konya මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ට්‍රෑම් රථ 60 ක්, අමතර කොටස් 58 ක් සහ අයිතම 1 ක් [වැඩි විස්තර ...]