86 චීනය

චීනය පියාසර කරන දුම්රිය සඳහා 4 දහසකට පැය එකකට කි.මී.

උසස් තාක්‍ෂණය, චීනය, පැයට 4 වැනි වැදගත් පියවර ගනිමින් දුම්රිය සඳහා කිලෝමීටර් දහසක වේගයෙන් ළඟා වීමට පියවර ගන්නා ලදී. චීන ගුවන් අභ්‍යවකාශ විද්‍යා හා කර්මාන්ත සංස්ථාව ට්‍රෙන් පියාසර දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා පර්යේෂණ ආරම්භ කරන බව නිවේදනය කර තිබේ. [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

TÜBİTAK පියාසර කරන දුම්රිය 2023 දර්ශනය (වීඩියෝ)

TUBITAK පියාසර දුම්රිය තල්ලු කරයි 2023 දැක්ම කරඩෙනිස් කාර්මික විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා සුපිරි සන්නායකතා පර්යේෂණ කණ්ඩායමේ 4 වාර්ෂික ව්‍යාපෘති සඳහා ටුබිටැක් 2 පවුම් මිලියන ගණනක් ප්‍රදානය කරන ලද අතර 2023 ආයතනයේ දැක්මට ඇතුළත් විය. [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

පියාසර දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා කරඩෙනිස් කාර්මික විශ්ව විද්‍යාලයට 2 මිලියන TL සම්පතක් (වීඩියෝ)

පියාසර දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා කරඩෙනිස් කාර්මික විශ්ව විද්‍යාලයට රුපියල් මිලියන 2 ක් කරඩෙනිස් කාර්මික විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපෘතිය 2023 දී ටුබිටැක්ගේ දර්ශනයට ඇතුළත් කරන ලදී. මහාචාර්ය එක්රම් යාවුස් පැවසුවේ ක්‍රිස්ටල් අප සාර්ථක වනු ඇති බවත් එය ස් stal ටික වර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉසින් පියාසර කරන බවත්ය. [වැඩි විස්තර ...]