සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

  • මෙම සිද්ධිය සම්මත විය.

අඩු කාබන් සංචලතාව: මෝඩමය මාරුව යෝග්‍ය වේ

ජනවාරි 13 @ 08: 00 - 17: 00

TL1

විස්තර

ඉතිහාසය:
ජනවාරි 13
පැය:
08: 00 - 17: 00
ගාස්තු:
TL1
ක්රියාකාරිත්වය වර්ගය:
වෙබ් අඩවිය:
https://uic.org/events/low-carbon-mobility-making-modal-shift-desirable

සංවිධායක

RayHaber
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
ඊ-තැපැල:
iletisim@rayhaber.com
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com

ස්ථානය

RayHaber
ඇඩලට් මහ. ඇනඩොලු කැඩ්. ධජය සහිත මෙගාපෝල් කුළුණ, 41 / 81
ඉස්මිර්, ඉස්මිර් 35530 Türkiye
+ Google සිතියම්
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com


දුම්රිය පුවත් සෙවීම