සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

දුම්රිය සයිබර් ආරක්ෂක සමුළුව

පෙබරවාරි 18 @ 08: 00 - පෙබරවාරි 19 @ 17: 00


විස්තර

ආරම්භය:
පෙබරවාරි 18 @ 08: 00
අවසන්:
පෙබරවාරි 19 @ 17: 00
ක්රියාකාරිත්වය වර්ගය:
වෙබ් අඩවිය:
https://www.railcybersecurity.com/

ස්ථානය

RayHaber
ඇඩලට් මහ. ඇනඩොලු කැඩ්. ධජය සහිත මෙගාපෝල් කුළුණ, 41 / 81
ඉස්මිර්, ඉස්මිර් 35530 Türkiye
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com

සංවිධායක

RayHaber
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
ඊ-තැපැල:
iletisim@rayhaber.com
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com


දුම්රිය පුවත් සෙවීම