සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

  • මෙම සිද්ධිය සම්මත විය.

ලන්ඩන් ප්‍රවාහන නායකත්ව සංවර්ධනය

ජනවාරි 15 @ 08: 00 - 17: 00

TL1

15 Ocak 2020
ලන්ඩන්, එක්සත් රාජධානියවිස්තර

ඉතිහාසය:
ජනවාරි 15
පැය:
08: 00 - 17: 00
ගාස්තු:
TL1
ක්රියාකාරිත්වය වර්ගය:
වෙබ් අඩවිය:
https://www.waterfrontconferencecompany.com/conferences/transport-led-development-in-london-and-the-south-east?utm_source=Railway%20Gazette&utm_medium=Listing&utm_campaign=393RG

සංවිධායක

RayHaber
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
ඊ-තැපැල:
iletisim@rayhaber.com
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com

ස්ථානය

RayHaber
ඇඩලට් මහ. ඇනඩොලු කැඩ්. ධජය සහිත මෙගාපෝල් කුළුණ, 41 / 81
ඉස්මිර්, ඉස්මිර් 35530 Türkiye
+ Google සිතියම්
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com


දුම්රිය පුවත් සෙවීම