සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

  • මෙම සිද්ධිය සම්මත විය.

ප්‍රවාහන ප්‍රවේශ පත්‍ර ගෝලීය

ජනවාරි 28 @ 08: 00 - ජනවාරි 29 @ 17: 00

TL1

28 - 29 ජනවාරි 2020
ලන්ඩන්, එක්සත් රාජධානියවිස්තර

ආරම්භය:
ජනවාරි 28 @ 08: 00
අවසන්:
ජනවාරි 29 @ 17: 00
ගාස්තු:
TL1
ක්රියාකාරිත්වය වර්ගය:
වෙබ් අඩවිය:
https://www.transport-ticketing.com/

සංවිධායක

RayHaber
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
ඊ-තැපැල:
iletisim@rayhaber.com
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com

ස්ථානය

RayHaber
ඇඩලට් මහ. ඇනඩොලු කැඩ්. ධජය සහිත මෙගාපෝල් කුළුණ, 41 / 81
ඉස්මිර්, ඉස්මිර් 35530 Türkiye
+ Google සිතියම්
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com


දුම්රිය පුවත් සෙවීම