සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

  • මෙම සිද්ධිය සම්මත විය.

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: සාම්ප්‍රදායික රේඛා නඩත්තු කිරීම

පරාසය 5 @ 14: 30 - 15: 30

TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Konvansiyonel Hatlarının Bakımlarının Yaptırılması
රාජ්ය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පොදු අධ්යක්ෂ (TCDD)

Teşekkülümüz Konvansiyonel Hatlarının bakımlarının 1 yıl süre ile yaptırılması (A1, A2 Grubu İşler) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
HRN: 2019 / 532347
පරිපාලන 1
අ) නම: රාජ්ය දුම්රිය මාර්ග වල සාමාන්ය අධ්යක්ෂ (TCDD)
ආ) ලිපිනය: ටීසීඩීඩී පරිපාලන සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක මිලදී ගැනීම සහ තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුව හැකේ බයිරම් මහලේසි හිපොඩ්‍රෝම් වීදිය අංකය: 3 06330 ALTINDAĞ / ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 312 520 43 71 / 312 520 43 11 – 312 311 53 05
ç) ටෙන්ඩර් ලේඛනය ඊ-අත්සන භාවිතා කර බාගත කර ගත හැකි වෙබ් අඩවිය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-සේවා සැපයුම් විෂයය
a) Adı : Teşekkülümüz Konvansiyonel Hatlarının bakımlarının 1 yıl süre ile yaptırılması (A1, A2 Grubu İşler)
ආ) ගුණාත්මකභාවය, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
1 yıl süre ile Teşekkülümüz Konvansiyonel Hatlarının bakımlarının yaptırılması. (A1, A2 Grubu İşler)
ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලේ EKAP හි ඇති පරිපාලන පිරිවිතරයෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TCDD Konvansiyonel Hatları.
d) කාලය / භාරදීමේ දිනය: වැඩ ආරම්භ කළ දින සිට මාස 12 (දොළොස්)
d) වැඩ ආරම්භ කිරීමේ දිනය: කොන්ත්රාත්තුව අත්සන් කරන දිනට පටන් 15 දින තුළ.

ටෙන්ඩර් 3
a) ටෙන්ඩර් (කාලසීමාව) දිනය සහ වේලාව: 05.12.2019 - 14: 30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 3. Kat (4052 no.lu oda)

ihale_dokumani_xnumx_xnumx

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.

1. KISIM (A1 GRUBU İŞLER)
ශ්‍රේණියේ හැඳුනුම්පත ප්රකාශය ඒකකය ප්රමාණය
1 A1.1 BURAJ MAKİNESİ මීටර 700.000
2 A1.2 BALAST REGÜLATÖRÜ මීටර 900.000
3 A1.3 STABİLİZATÖR මීටර 700.000
4 A1.4 MAKAS BURAJ MAKİNESİ metretül 12.500
2. KISIM (A2 GRUBU İŞLER)
ශ්‍රේණියේ හැඳුනුම්පත ප්රකාශය ඒකකය ප්රමාණය
1 A2.1 BURAJ MAKİNESİ මීටර 700.000
2 A2.2 BALAST REGÜLATÖRÜ මීටර 900.000
3 A2.3 STABİLİZATÖR මීටර 700.000
4 A2.4 RAY TAŞLAMA මීටර 175.000

විස්තර

ඉතිහාසය:
පරාසය 5
පැය:
14: 30 - 15: 30
ගාස්තු:
TL1
ක්රියාකාරිත්වය වර්ගය:
ක්රියා ටැග:
,

සංවිධායක

TCDD
දුරකතන:
444 8 233
ඊ-තැපැල:
info@tcdd.gov.tr
වෙබ් අඩවිය:
වන විට www.tcdd.gov.tr

ස්ථානය

TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී
TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ Google සිතියම්
දුරකතන:
+ 903123090515
වෙබ් අඩවිය:
http://www.tcdd.gov.tr

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්