සිදුවීම් පැටවීම

25 / 02 / 2020 සඳහා සිදුවීම්

සිදුවීම් සෙවීම සහ දර්ශන නැරඹුම්

ක්රියාකාරකම් දර්ශන නැරඹුම


10: 00

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රෝ රේඛාවල නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවාව ලැබෙනු ඇත

පෙබරවාරි 25 @ 10: 00 - 11: 00
මෙට්‍රෝ ඉස්තාන්බුල් ඒ., යාවුස් සෙලීම් දිස්ත්‍රික් මෙට්‍රෝ වීදිය අංකය: 3 එසෙන්ලර් / ඉස්තාන්බුල්
එසෙන්ලර් / ඉස්තාන්බුල්, ඉස්තාන්බුල් 34220 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
මෙට්රෝ ඉස්තාන්බුල්

නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවාව ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රෝ රේඛාවලදී ගනු ලැබේ [වැඩි විස්තර ...]

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවය

පෙබරවාරි 25 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ ඇනඩොලු බොලිවාර්ඩ් බෙහිස්බේ
අන්කාරා, අන්කාරා 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවාව ලැබෙනු ඇත ටී.ආර්. රේල්වේ මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ (ටීසීඩී) 2. කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂක ටීසීඩී 2 කිරිකේල් යීට් ගාර් සඳහා කලාපීය අධ්‍යක්ෂකවරුන් 7 දෙනෙකු සහ එරියන් පහසුකම් 10 [වැඩි විස්තර ...]

වැඩි විස්තර දැනගන්න »
ප්රසම්පාදන දැන්වීම පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවාවක් ලබනු ඇත

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවය

පෙබරවාරි 25 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ ඇනඩොලු බොලිවාර්ඩ් බෙහිස්බේ
අන්කාරා, අන්කාරා 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1

පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවාව ලැබෙනු ඇත ටී.ආර්. රේල්වේ මෙහෙයුම් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ (ටීසීඩී) 2. කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂක ටීසීඩී 2 කිරිකේල් යීට් ගාර් සඳහා කලාපීය අධ්‍යක්ෂකවරුන් 7 දෙනෙකු සහ එරියන් පහසුකම් 10 [වැඩි විස්තර ...]

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

14: 00

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: R350HT 60E1 දුම්රිය මිලදී ගනු ලැබේ

පෙබරවාරි 25 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD ඉස්මීර් 3. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ මිමාර් සිනාන් කාර්තුව අටටාර්ක් වීදිය මේජර් ෆාසල් චතුරශ්‍ර අංක: 121 / A 35220 අල්සන්කාක්
Izmir, Izmir 35220 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

TCDD ව්‍යවසාය 3 වන කලාපීය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය R350HT 60E1 දුම්රිය මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩරයේ විෂයය සහ ලංසු තැබීමට අදාළ කරුණු 1 වන වගන්තිය - ව්‍යාපාර පරිපාලනයේ හිමිකරු පිළිබඳ තොරතුරු 1.1. ව්‍යාපාර පරිපාලනයේ හිමිකරු; අ) නම: [වැඩි විස්තර ...]

වැඩි විස්තර දැනගන්න »
ටෙන්ඩර් දැන්වීම

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: බී 70 පෙර දිගු කරන ලද-පෙර-ඇදගත් කොන්ක්‍රීට් හරස්කඩ මිලදී ගැනීම

පෙබරවාරි 25 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD මලති 5. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi
මලයා, මලයා 44180 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1

B70 පූර්ව දිගු කරන ලද-පෙර-ඇදගත් කොන්ක්‍රීට් හරස්කඩ මිලදී ගැනීම ටෙන්ඩරයේ විෂයය සහ ලංසු තැබීමට අදාළ කරුණු 1 වන වගන්තිය- පරිපාලනයේ හිමිකරු පිළිබඳ තොරතුරු 1.1. ව්‍යාපාර පරිපාලනයේ හිමිකරු; a) නම: TCDD 5 වන කලාපය [වැඩි විස්තර ...]

වැඩි විස්තර දැනගන්න »
+ අපනයන අවස්ථා

දුම්රිය පුවත් සෙවීම