සිදුවීම් පැටවීම

← සිදුවීම් වෙත ආපසු

TCDD

444 8 233||වන විට www.tcdd.gov.tr
tcdd වෙන්දේසි
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ya da kısaca TCDD, Türkiye’deki demiryolu taşımacılığını düzenleyen, işleten ve kontrol eden resmi kurumdur.
  • Müşteri hizmetleri: 444 8 233
  • Genel merkezi: අන්කාරා
  • Kurucu: Türkiye
  • Kuruluş tarihi: 1 ජූනි 1927

ඔක්තෝබර් 2019

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: අන්කාරා-ඉස්තාන්බුල් රේඛාව 2. අදියර රේඛා කැපීම සඳහා අමතර කොටස් සැපයීම

ඔක්තෝබර් 21 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අන්කාරා-ඉස්තාන්බුල් රේඛාව 2. අදියර රේඛාව කැපීම සඳහා අමතර කොටස් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම ටෙන්ඩරයේ විෂයය සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ කරුණු 1- ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ තොරතුරු 1.1. පා title මාලා මාතෘකාව: TCDD පහසුකම…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවා ප්‍රසම්පාදනය

ඔක්තෝබර් 22 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD අදානා 6. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Square 01130 සීයාන් / අදනා
සීහන් / ඇඩනා, අදානේ 01130 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවා ප්‍රසම්පාදනය TC STATE RAILWAYS ADMINISTRATION GENERAL DIRECTORATE (TCDD) ADANA 6. ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදන හා තොග පාලන සේවා නාමාවලිය පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවා ප්‍රසම්පාදනය රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන නීතියේ 4734 වගන්තියට අනුව අංක 19 alım

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: කෝණ මාර්ගෝපදේශ තහඩුව මිලදී ගැනීමට

ඔක්තෝබර් 22 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

මිලදී ගත යුතු TCDD Afyon කොන්ක්‍රීට් ස්ලීපර් කර්මාන්තශාලා කෝණ මාර්ගෝපදේශ තහඩුව ටෙන්ඩරයේ විෂය සහ ටෙන්ඩරයට අදාළ ගැටළු 1 වගන්තිය- අයිතිකරු පරිපාලනය පිළිබඳ තොරතුරු 1.1. පරිපාලනයේ ව්‍යාපාර හිමිකරු; අ) නම: ටීසීඩී ඇෆියොන් කොන්ක්‍රීට් ස්ලීපර්…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: උලුකලා බෝනාස්කාප් රේඛාව Km 88 + 150 ඕවර්පාස් ඉදිකිරීම් කටයුතු

ඔක්තෝබර් 22 @ 10: 30 - 11: 30
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, ඇනඩොලු බුල්ආරියා බෙහිසීබේ / ඇන්කාරා
බෙහිබේයි / අන්වර්, අන්කාරා Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

උලුකලා බෝනාස්කාප් රේඛාව Km 88 + 150 ඕවර්පාස් ඉදිකිරීම් රාජ්‍ය දුම්රිය මාර්ග වල සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ (TCDD). ප්‍රාදේශීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂක උලුකිලා - බොආස්කාප්‍රේ ලයින් කේඑම් එක්ස්නූම්ස් + එක්ස්නූම්ස් සුපර්වයිසර් ඉදිකිරීම් වැඩ යපම්

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: ගෙබ්ස් කොසෙකී රේඛා අංශය සඳහා අමතර කොටස් සැපයීම සං Sign ා සහ සන්නිවේදන පද්ධති

ඔක්තෝබර් 22 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

ටීසීඩීඩී සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙබ්සේ කොසෙකී අමතර කොටස් සං Sign ාකරණය සහ සන්නිවේදන පද්ධති සඳහා සැපයීම ටෙන්ඩරයේ විෂයය සහ ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ ගැටළු 1 - කොන්ත්‍රාත් අධිකාරිය පිළිබඳ තොරතුරු 1.1. නම:…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ඉංජිනේරු උපදේශන සේවාව ලබා ගනී

ඔක්තෝබර් 22 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Mühendislik Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası II konvansiyonel demiryolu hattı I etap altyapı-üstyapı projelerinin…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: Çakmak Çiftehan අතර දුම්රිය ඇඹරීම

ඔක්තෝබර් 24 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD අදානා 6. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Square 01130 සීයාන් / අදනා
සීහන් / ඇඩනා, අදානේ 01130 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

TCDD 6.Region Directorate Çakmak Çiftehan දුම්රිය ඇඹරුම් වැඩ ටෙන්ඩරයට යටත් කිරීම සහ ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන කරුණු 1- ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ තොරතුරු 1.1. පරිපාලනයේ ව්‍යාපාර හිමිකරු; a) නම: TCDD 6. ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සෙහාන් / අදානා ආ)…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: මට්ටම් හරස් මාර්ග ආරක්ෂණ සේවාව

ඔක්තෝබර් 24 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD මලති 5. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi
මලයා, මලයා 44180 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alınacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü-MALATYA b)Adresi: TCDD 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ජීඑස්එම්-ආර් සහ සීටීසී පාලන මධ්‍යස්ථාන පද්ධති සඳහා නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවා

ඔක්තෝබර් 24 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

ජීඑස්එම්-ආර් සහ සීටීසී පාලන මධ්‍යස්ථාන පද්ධතිවල නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවා ලබා ගනු ඇත. රාජ්‍ය දුම්රිය මාර්ගවල සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක (ටීසීඩී) අධිවේගී දුම්රිය සං Sign ාකරණය, විදුලි සංදේශ, ජීඑස්එම්- ආර් ...

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ටීසීඩීඩී අෆියොන්කරහයිසර් සේවක නවාතැන් මධ්‍යස්ථානය ආහාර නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ සේවාව

ඔක්තෝබර් 24 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

රාජ්‍ය දුම්රිය පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ (TCDD) 7. ප්‍රාදේශීය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීම් සහ තොග පාලන සේවා අධ්යක්ෂ ටීසීඩී අෆියොන්කරහයිසර් සේවක නවාතැන් මධ්යස්ථානය යපම්

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: අලිසෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය පිරිසිදු කිරීම, විෂබීජ නාශක සහ ප්‍රවාහන සේවා

ඔක්තෝබර් 24 @ 15: 30 - 16: 30
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

අලිසෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානයේ පිරිසිදු කිරීම, විෂබීජ නාශක හා ප්‍රවාහන සේවා ටී.ආර්. සාමාන්‍ය දුම්රිය මාර්ගයේ ටී.සී.ඩී.ඩී.එස්. ප්‍රාදේශීය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීම් සහ තොග පාලන සේවා අධ්යක්ෂ ටීසීඩී අෆියොන්කරයිසාර් අලිසෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය පිරිසිදු කිරීම, විෂබීජ නාශක සහ ප්රවාහන සේවා ප්රසම්පාදනය…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාවේ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් රැඳවුම් පවුර සහ ජලාපවහන නාලිකාව ඉදිකිරීම

ඔක්තෝබර් 30 @ 10: 30 - 11: 30
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, ඇනඩොලු බුල්ආරියා බෙහිසීබේ / ඇන්කාරා
බෙහිබේයි / අන්වර්, අන්කාරා Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් ටීසී හි ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් රැඳවුම් පවුර සහ ජලාපවහන නාලිකාව ඉදිකිරීම ටී.සී. ජෙනරල් ඩිරෙක්ටරේට් ඔෆ් ස්ටේට් රේල්වේස් (ටීසීඩීඩී) එක්ස්එන්එම්එක්ස්. කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ ඉර්මාක් - සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් කි.මී .: 2 + 355 - 055 + 355 අතර ඉතිරිව ඇති බිත්ති සහ ජලාපවහනය…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මිලදී ගැනීම

ඔක්තෝබර් 31 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD අදානා 6. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Square 01130 සීයාන් / අදනා
සීහන් / ඇඩනා, අදානේ 01130 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

විදුලි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය තුර්කි ජනරජයෙන් මිලදී ගනු ලැබේ. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (TCDD) ADANA 6. කලාපීය මිලදී ගැනීම් සහ තොග පාලන සේවා අධ්‍යක්ෂක තනි අදියර ප්‍රසම්පාදනය, ප්‍රවාහනය සහ ස්ථාපනය කිරීම 12,5 MVA බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් භාණ්ඩ ප්‍රසම්පාදනය X

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: ගෙබ්ස් කොසේකි රේඛාව සඳහා අමතර කොටස් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම

ඔක්තෝබර් 31 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

GEBZE (EXCEPT) - KÖSEKÖY (ඇතුළත් කර ඇත) රේඛා කැපීමේ සං IG ා සහ සන්නිවේදන පද්ධති 157 PEN SPARE MATERIAL මිලදී ගනු ලැබේ TCDD ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි කිරීමේ සාමාන්‍යාධිකාරී අංකය:

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: බන්ඩර්මා වරාය ප්‍රදේශයේ ෆෙන්ඩර් සහ බොල්ලාර්ඩ් ඉදිකිරීම් කටයුතු

ඔක්තෝබර් 31 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD ඉස්මීර් 3. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, මිමාර් සිනාන් කාර්තුව අටටාර්ක් වීදිය මේජර් ෆාසල් චතුරශ්‍ර අංක: 121 / A 35220 අල්සන්කාක්
Izmir, Izmir 35220 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

බන්ඩර්මා වරාය ප්‍රදේශයේ ෆෙන්ඩර් සහ බොල්ලාර්ඩ් ඉදිකිරීම තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ටීසීඩීඩී) එක්ස්එන්එම්එක්ස්. කලාපීය මිලදී ගැනීම් සහ තොග පාලන සේවා අධ්‍යක්ෂ බණ්ඩිර්මා වරාය ප්‍රදේශය 3-2 අංක.

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: විද්‍යුත්කරණ පද්ධති සඳහා නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවා

ඔක්තෝබර් 31 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

විදුලි පද්ධති සඳහා නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවා කලාපීය සෘජු මිලදී ගැනීම් සහ තොග පාලන සේවා නාමාවලිය එස්කිහෙහීර් අතර විදුලි බලය

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

İhale İlanı : Elektrifikasyon Sistemlerinin Bakım ve Onarım Hizmeti Alınacaktır

ඔක්තෝබර් 31 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Elektrifikasyon Sistemlerinin Bakım ve Onarım Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Eskişehir (Hariç) - Kütahya - Tavşanlı -Tunçbilek (dahil) arası Elektrifikasyon Sistemlerinin…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

නොවැම්බර් 2019

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවය

නොවැම්බර් 4 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK TCDD Genel Müdürlük Hizmet Binası için 12 (oniki) ay süreyle 14 kişilik özel güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් කි.මී .: 370 + 517 (දුම්රිය) අධිවේගී ඉදිකිරීම්

නොවැම්බර් 5 @ 10: 30 - 11: 30
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, ඇනඩොලු බුල්ආරියා බෙහිසීබේ / ඇන්කාරා
බෙහිබේයි / අන්වර්, අන්කාරා Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

දුම්රිය ස්ථානයේ අධිවේගී මාර්ගය කි.මී.: 370 + 517 තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ (TCDD). කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ ඉර්මාක් -සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් KM: 2 + 370 (RAILWAY) සැපයුම් ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් කටයුතු 517 පොදු ප්‍රසම්පාදන නීතිය අංක 4734…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් Km: 378 + 220'de ඕවර්පාස් ඉදිකිරීම්

නොවැම්බර් 6 @ 10: 30 - 11: 30
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, ඇනඩොලු බුල්ආරියා බෙහිසීබේ / ඇන්කාරා
බෙහිබේයි / අන්වර්, අන්කාරා Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාවේ අධිවේගී මාර්ගය කි.මී .: 378 + 220 REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF STATE RAILWAYS (TCDD). ප්‍රාදේශීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ ඉර්මාක් - සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් කි.මී: 2 + 378 සුපර්වයිසර් ඉදිකිරීම් කටයුතු 220 මහජන ප්‍රසම්පාදන නීතිය අංක 4734 ලිපිය එන්

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර්ය මණ්ඩලය සේවා

නොවැම්බර් 7 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, ඇනඩොලු බුල්ආරියා බෙහිසීබේ / ඇන්කාරා
බෙහිබේයි / අන්වර්, අන්කාරා Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Personel Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ,KARABÜK,ÜLKÜ,ZONGULDAK VE ÇATALAĞZI İŞYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE KALORİFER KAZANI YAKIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

İhale İlanı : Ahşap Travers Alımı İşi

නොවැම්බර් 7 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD ඇන්කාරා 2. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, ඇනඩොලු බුල්ආරියා බෙහිසීබේ / ඇන්කාරා
බෙහිබේයි / අන්වර්, අන්කාරා Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ahşap Travers Alımı İşi İhale Kayıt No:2019/511884 İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin; a) Adı : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

İhale İlanı : Bariyerli Hemzemin Geçit Bekçilik Hizmeti Alınacaktır

නොවැම්බර් 7 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Bariyerli Hemzemin Geçit Bekçilik Hizmeti Alınacaktır İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı : TCDD İşletmesi 7.…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

İhale İlanı : YHT VIP Salonlarında Hizmet Vermek Üzere Personel Hizmet Alımı

නොවැම්බර් 8 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD YHT ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ඇන්කාරා අධිවේගී දුම්රිය ස්ථානය එටි මහැලියි සෙලල් බයාර් බුල්වාරි නො: 78 06570 චන්යාය / ඇන්කාර
අන්කාරා, අන්කාරා 06570 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

YHT VIP Salonlarında Hizmet Vermek Üzere Personel Hizmet Alımı T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YHT Bölge Müdürlüğü mıntıkası işyerleri ; YHT Ankara Gar, YHT Konya Gar, YHT Eryaman Gar, YHT Bilecik…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර්ය මණ්ඩලය සේවා

නොවැම්බර් 8 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD YHT ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ඇන්කාරා අධිවේගී දුම්රිය ස්ථානය එටි මහැලියි සෙලල් බයාර් බුල්වාරි නො: 78 06570 චන්යාය / ඇන්කාර
අන්කාරා, අන්කාරා 06570 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Personel Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YHT Bölge Müdürlüğü mıntıkası işyerleri ; YHT Ankara Gar, YHT Konya Gar, YHT Eryaman Gar, YHT Bilecik Gar da bulunan VIP salonlarında hizmet…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: මෘදුකාංග සහ ආධාරක සේවාව

නොවැම්බර් 11 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Yazılım ve Destek Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK "Sistem ve Ağ Ürünlerinin Bakım, Onarım, Destek ve İşletim Hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර්ය මණ්ඩලය සේවා

නොවැම්බර් 14 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Personel Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 7 Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar hizmet binalarına ait binalar, tesisler ve işyerlerinin iç ve dış çevrelerinin temizlik…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර්ය මණ්ඩලය සේවා

නොවැම්බර් 15 @ 14: 00 - 15: 00
TCDD YHT ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ඇන්කාරා අධිවේගී දුම්රිය ස්ථානය එටි මහැලියි සෙලල් බයාර් බුල්වාරි නො: 78 06570 චන්යාය / ඇන්කාර
අන්කාරා, අන්කාරා 06570 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Personel Hizmeti Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YHT Bölge Müdürlüğü mıntıkası işyerleri ( 6 Kısım ) 61 işçi ile 01012020-31122020 tarihleri arasında 12 ay süre ile genel temizlik ve kalorifer…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: Tecer-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම

නොවැම්බර් 19 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Tecer-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ස්ථාපනය TC STATE RAILWAYS GENERAL DIRECTORATE Tecer-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ස්ථාපනය 4734…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

İhale İlanı : İletişim,Elektrik,Telekomünikasyon Teknoloji İşleri Yaptırılacaktır

නොවැම්බර් 19 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී මිලදී ගැනීම් හා තොග පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීම් ශාලාව (කාමර 3.kat 4052)
අන්කාරා, ඇන්ටින්ඩාග් දිස්ති්රක් අන්නාෆැටලාර් මහල්ලසේ හිපෝඩෝඩර් කාඩ්සේ නැත: 3 06000 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

İletişim,Elektrik,Telekomünikasyon Teknoloji İşleri Yaptırılacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tecer-Karagöl-Kangal Hattı Haberleşme, Sinyal, Enerji ve Fiber Optik Döşenmesi ile Transmisyon Sistemleri Kurulumu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ජනවාරි 2020

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවා ප්රසම්පාදන කටයුතු

01/01/2020 @ 14:00 - 15: 00
TCDD මලති 5. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ, İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi
මලයා, මලයා 44180 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවා ප්‍රසම්පාදනය TC STATE RAILWAYS GENERAL DIRECTORATE (TCDD) 5. කලාපීය මිලදී ගැනීමේ නාමාවලිය පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවා ප්‍රසම්පාදනය රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන නීතියේ 4734 X වන 19 වගන්තියට අනුකූලව විවෘත ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටියක් මගින් සේවා මිලදී ගැනීම

වැඩි විස්තර දැනගන්න »
+ අපනයන අවස්ථා

ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක