සිදුවීම් පැටවීම

← සිදුවීම් වෙත ආපසු

TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී

+ Google සිතියම්
TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ 903123090515 http://www.tcdd.gov.tr

රාජ්ය දුම්රිය මාර්ගවල තුර්කි සාමාන්ය අධ්යක්ෂ ජනරජය

තුර්කිය රාජ්ය දුම්රිය TCDD ජනරජයේ, හෝ හුදෙක් තුර්කියේ දුම්රිය ප්රවාහන පාලක ක්රියාත්මක සහ රජය පාලනය කර ඇත.

පාරිභෝගික සේවය: 444 8 233

Genel merkez: අන්කාරා
Personel: 35.593 (Tülomsaş, Tüvasaş ve Tüdemsaş dahil)
Genel Müdür: අලි අමතන්න

ලිපිනය: අල්ටින්ඩග් දිස්ත්‍රික්කය

දුරකථන: + 90 312 309 05 15

tcdd වෙන්දේසි

නොවැම්බර් 2019

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: Tecer-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම

නොවැම්බර් 19 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Tecer-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ස්ථාපනය TC STATE RAILWAYS GENERAL DIRECTORATE Tecer-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ස්ථාපනය 4734…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: සන්නිවේදනය, විදුලි, විදුලි සංදේශ තාක්ෂණ කටයුතු

නොවැම්බර් 19 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

සන්නිවේදනය, විදුලිය, විදුලි සංදේශ තාක්‍ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. TC STATE RAILWAYS GENERAL DIRECTORATE TECER-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති 4734 නීතියේ 19 වගන්තියට අනුව ස්ථාපන කටයුතු විවෘතව පවතී.

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාව KM: 382 + 300'de බෑවුමේ බෑවුමේ දකුණට විවෘත නාලිකාව සහ පටි ජලාපවහනය

නොවැම්බර් 20 @ 10: 30 - 11: 30
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ Google සිතියම්
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාව KM: විවෘත නාලිකාවේ සහ පටි ජලාපවහන බෑවුමේ රේඛාවේ දකුණට 382 + 300'de TC REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE (TCDD) 2. කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ ඉර්මාක් - සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් කි.මී: 382 + 300 LINE HAT

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: හන්ලි එටින්කායා විද්‍යුත්කරණ පහසුකම් ඉදිකිරීම

නොවැම්බර් 26 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

හැන්ලෙටින්කායා විදුලිබල පහසුකම් ඉදිකිරීම තුර්කි ජනරජයේ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය රාජ්‍ය දුම්රිය පරිපාලනය (ටීසීඩීඩී) හන්ලේ-එටින්කායා විදුලිබල පහසුකම් පිළිබඳ පොදු අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය ඉදිකිරීම් කටයුතු පොදු ප්‍රසම්පාදන නීතියේ 4734 වගන්තිය අනුව විවෘත ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලියක් ඉදිකිරීම.

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

පරාසය 2019

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: බර්සා වයිඑච්ටී දුම්රිය ස්ථානය සහ ස්ථානවල අයදුම්පත් ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම

පරාසය 4 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

Bursa YHT Gar ve İstasyonlarının Uygulama Projelerinin Hazırlanması T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK Bursa YHT Gar, Yenişehir Havaalanı YHT İstasyonu, Yenişehir YHT İstasyonu ve Gürsu YHT İstasyonu Uygulama Projelerinin Hazırlanması danışmanlık hizmeti…

වැඩි විස්තර දැනගන්න »

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: සාම්ප්‍රදායික රේඛා නඩත්තු කිරීම

පරාසය 5 @ 14: 30 - 15: 30
TCDD හි සාමාන්යාධිකාරී, TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ මිලදී ගැනීමේ හා ඉන්වෙන්ටරි පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
අන්කාරා, ඇනෆර්තාලර් මහ, හිපොඩ්‍රම් කැඩ්. නැත: 3, Altındağ 06340 Türkiye
+ Google සිතියම්
TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

සාම්ප්‍රදායික රේඛා නඩත්තු කිරීම ටී.සී. ජෙනරල් ඩිරෙක්ටේට් ඔෆ් ස්ටේට් දුම්රිය මාර්ග

වැඩි විස්තර දැනගන්න »
+ අපනයන අවස්ථා

ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක
ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
RayHaber සංස්කාරක