ෆ්රාසා බාර්සිලෝනා - Bcn ජාත්යන්තර දුම්රිය කර්මාන්ත ප්රදර්ශනය

ලිපිනය: අව්ඩා. රීනා මා ක්‍රිස්ටිනා, s / n
ES - 8004 බාසිලෝනා


දුරකථන: 34932332000

ෆැක්ස්: + 34932332287

විද්‍යුත් තැපෑල: bcnrail@firabcn.es

අමතන්න: හර් සේවියර් පැස්කුවල්අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්