සඳක්ලයි - ඩෙන්සිලී දුම්රිය මාර්ගය පුනරුත්ථාපන ව්යාපෘතිය සැන්ඩික්ලි - ඩැසලා - ඩෙන්සිලී දුම්රිය ස්ථාන අධීක්ෂණය සහ උපදේශන සේවා

ටෙන්ඩරය අවලංගු කරන ලදී. අවලංගු කරන ලද ටෙන්ඩරය සඳහා පෙර තෝරාගැනීම නැවත නිවේදනය කරනු ලැබේ. පූර්ව මැතිවරණ අයදුම්පත් සඳහා ඉල්ලුම් කරන සමාගම් පහත පරිදි වේ: 1. Altınok උපදේශන, 2. Bimtaş බොස්පෝර්ස් උපදේශන, 3. යුරෝස්ටියූස්, 4. කයිසර් ඉන්ජිනියරින්, 5. Mescioğlu Engineering, 6. Pegaso - SWS, 7. යුක්සල් ව්යාපෘතිය
1 පසුබිම / Pingback

  1. දිවා ආලෝකය ඉතිරි කිරීමේ කාලය ඩෙනිස්ලි ටෙලිෆෙරික් හි ආරම්භ විය - TeleferikHaber

අදහස්