ඔසමනිය තුළ මගී දුම්රිය ධාවනය විය

ඔස්මානියේ උද්භිද උද්යානය, එළිසග්-අදාන දුම්රිය මගී දුම්රියේ සිට දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත්වන අතර වැගන් රථය මග හැරී ගියේය.


ඉංජිනේරු ඔසමන් Ş. 61630 හි මගී දුම්රිය හා වෑන් රථයේ දුම්රියම වන මෙහෙමට් කේ.

අනතුරින් පසු තවත් මගීන් පිරිසක් දුම්රියට මාරු කර යවා ඇත.

අනතුරට ලක්වූ එලාසිග් -අඩානා දුම්රිය මාර්ගය වසා ඇත.

දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කිරීම සඳහා TCDD 6. දොඹකරයේ ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂක විසින් අදානාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

අනතුරෙන් මියගිය හා තුවාල ලබා නොමැති බව සඳහන්ය.

මූලාශ්රය: AA



අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්