ඉස්ලාහි මර්සින් ගවේෂණ තසොලුක් දුම්රිය ස්ථානය දුම්රිය ස්ථානයට කඩා වැටුණු විට, දුම්රිය එන්ජිම කැඩී ගියේය.

ඉස්ලාහියී මර්සින් ගවේෂණ 61302 අංක දුම්රිය ටකෝලුක් දුම්රිය ස්ථානය දුම්රිය මාර්ගයෙන් පිටතට පැමිණීම, අනතුරින් මිය යාම, සතුටට කරුණක් නොවේ. අනතුරට පෙර මා සහ 12 ඡායාරූප මිතුරා එහි සිටියේය, TCDD 6.bölge සවස් වරුවේ දුම්රිය ගමනාගමනය නැවත විවෘත කිරීමෙන් පසු මාර්ගය විවෘත කිරීමෙන් පසු ඔවුන් දුම්රිය මාර්ගයෙන් ඉවත් කිරීමට බලා සිටිනු ඇත.


මුලාශ්‍රය: තාරක් කාරා


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්