අද ඉතිහාසයේ: 11 පෙබරවාරි 1888 සර්කෙසි දුම්රිය ස්ථාන ඉදිකිරීම ආරම්භ විය,

11 පෙබරවාරි 1878 හි අභිමතය පරිදි රුමේලි දුම්රිය මෙහෙයුම් සමාගම ඔස්ට්‍රියානු ජාතිකත්වයට මාරු කරනු ලැබේ
11 පෙබරවාරි 1888 සර්කෙසි දුම්රිය ස්ථානය ඉදිකිරීම ආරම්භ විය. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ප්‍රෂියන් ඔගස්ට් යස්මන්ඩ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ල 3 නොවැම්බර් 1890 හි ආරම්භ කරන ලදී.


කොටස්


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්