අද ඉතිහාසයේ: 12 මාර්තු 1911 බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය මාර්ගයේ ජර්මානුවන් සමග අතිරේක ගිවිසුමක් අත්සන් කළේය.

12 මාර්තු 1911 බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය සඳහා අතිරේක ගිවිසුම ජර්මානුවන් සමඟ අත්සන් කරන ලදී. මොබුසාලර් විරෝධතා සැලකිල්ලට ගනු ලැබුවේය. බැග්ඩෑඩ් බස්රා ගල්ෆ් සහ වරාය සහනය අත්හැර දැමිනි.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්