යුරේසියා රයිල් 2012 දුම්රිය, සැහැල්ලු රේල්, යටිතල පහසුකම් සහ ලොජිස්ටික්ස් ප්රදර්ශනය දුම්රිය රාමු ඉන්ඩස්ටි ඇෂුවරන්ස්

රේල්වේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇසෝසියේෂන් 8-10 අපගේ දුම්රිය පද්ධති විසඳුම් යුරේසියා රේල් 2012 ප්‍රදර්ශනයේදී බෙදා ගන්නෙමු. එය මාර්තු 2012 අතර ඉස්තාන්බුල් ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.


ඔබ, 10. C15 ප්‍රදේශයේ ශාලාවේ පිහිටි අපගේ RAILWAY INDUSTRY ASSOCIATION ප්‍රදර්ශන කුටියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්