අද ඉතිහාසයේ: 4 මාර්තු 1873 හිර්ච් කොන්ත්රාත්තුවට පටහැනිව ...

4 මාර්තු 1873 හර්ෂ්ගේ කොන්ත්‍රාත්තුවට පටහැනිව සමාගම පරීක්ෂා කිරීමට සුල්තාන් අබ්දුලාසීස්ගේ කැමැත්ත. 7 මාර්තු පාර්ලිමේන්තුවේ තීරණය 1873 හි පළ විය.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්