8 මාර්තු ජාත්යන්තර කාන්තා දිනය.

එකක්, තවත් පෙළපාලි අටක්.RayHaber පවුලක් ලෙස
අපේ මව්වරුන්, අපේ සහෝදරියන්, අපේ ජීවිතවලින් අඩක්ම,
අපේ වටිනාකම් වලට වඩා වැඩි යමක්,
අපේ කාන්තාවන්ගේ කාන්තා දිනය, අපේ ජීවිතයේ අර්ථය අපි සැමරුවා.


RayHaber


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්