අද ඉතිහාසයේ: 12 මැයි UM 4 ජූලි 1888 ඔටොමන් රාජ්ය සහ හර්ෂ් තාරි

12 මැයි හේ 4 ජූලි 1888 ජර්මන් ඔර්තෝම් අධිරාජ්යය හා හර්ෂ් අතර මතභේදයට තුඩුදුන් කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කැඳවන ලදි. රැස්වීම තීරණයක් ගත්තේ නැත.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්