දුම්රිය රෝද සාදා ගන්නේ කෙසේද?

ඩිස්කවරි චැනල් හි වැඩිපුරම නරඹන ලද “කෙසේද” යන වාර්තා චිත්‍රපටය මඟින් දුම්රිය රෝද සාදන ආකාරය පෙන්වයි.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්