ටීසීඩී ටයර් රෝද රථ පෙට්ටි නැව් ප්රසම්පාදන ලංසු කැඳවීම

තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ටීසීඩීඩී) විසින් පවත්වනු ලබන “එක්ස්එන්එම්එක්ස් රෝද සහිත ජංගම වරාය දොඹකර (එම්එච්සී) ටීසී ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වන ටෙන්ඩරය මැයි 3 හිදී පැවැත්විණි.
ආයෝජන සඟරාවෙන් ලැබුණු තොරතුරු අනුව; 30.000.000 lira හි ආසන්න පිරිවැයක් සහිතව ටෙන්ඩරයට සහභාගී වූ සමාගම් සහ
ලංසු පහත පරිදි තීරණය කරන ලදී:
1. Italgru € 11.184.500
2. ලිබර් € 11.428.000


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්