දුම්රිය පද්ධති තාක්ෂණ දේශන සටහන්: රථවාහන ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සං s ා

මොඩියුල කේතය: 840UH0026
මොඩියුලයේ නම: රථවාහන ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සං s ා
විස්තරය: මෙම මොඩියුලය මාර්ග සං signs ා සහ යාන්ත්‍රික ආරක්ෂක උපකරණ සහ භාවිතා කරන ක්‍රම හඳුන්වා දෙන ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍යයකි.
බාගත කිරීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්