දුම්රිය මාර්ගයේ සත්ය තොරතුරු වාර්තාවට අනුව අපි යුරෝපය පිටුපස දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් කරනවා

තුර්කි ඉංජිනේරු හා වාස්තු විද්යාඥයන්ගේ මණ්ඩල සංගමය (electricty) යාන්ත්රික ඉංජිනේරුවන් මණ්ඩලය, යුරෝපය හා පරීක්ෂනය දෙවන පේළියේ පෙන්වා දෙන ලදී අතර දුම්රිය භාණ්ඩ ප්රවාහනය විසින් තුර්කිය ජාත්යන්තර සංඛ්යා ලේඛන අනුව, 21 මගීන්.
යාන්ත්රික ඉංජිනේරු වාර්තාවේ ප්රවාහන මත දුම්රිය සත්යය වාර්තාව විස්තර කරන මණ්ඩලය, 'kaydedildi.söz විෂය විසින් කරන ලද ලිඛිත ප්රකාශයක් තුළ, 1950, හොවා පසු, අපේ රටේ අධිවේගී ප්රධාන වශයෙන් පාලනය තුළ පළ වන අතර එම ප්රවාහන ප්රතිපත්තියක් හා දුම්රිය ඉදිකිරීම් නැවතුනා, තුර්කිය ජාත්යන්තර සංඛ්යා ලේඛන 21 ට අනුව, යුරෝපීය රට දුම්රිය හා 2,3 මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ දෙවන විශාලතම මගී ප්‍රවාහනය වේ.


මුලාශ්‍රය: MMO


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්