ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ටීඑන් රාජ්ය දුම්රිය එම්එම්එස්එස්එක්ස් 15 (KM: 166 + 569-906) උමං දොරටුවේ දිශාවට 30,00 m. ටෙන්ඩර් ව්යාප්තිය

ටෙන්ඩර් වගකීම: ෆැරෙටින් පොලාට්
ටෙන්ඩර් කළමණාකරු දුරකථනය: 422 212 48 00 - 4408,4298
ටෙන්ඩර් කළමණාකරු ෆැක්ස්: 422 212 90 39
නිවේදන දිනය: 31.08.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:06.09.2012 00:00:00-09:30
තත්ත්වය: 50
ටෙන්ඩර් පටිපාටිය: ඉදිකිරීම් කටයුතු
ටෙන්ඩරය විෂය: ඉදිකිරීම් කටයුතු
ලියාපදිංචි අංකය: 2012 / 113025
තැපැල්: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t


පිරිවිතරඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්