දුම්රිය පද්ධති ඉංජිනේරු යනු කුමක්ද?

දුම්රිය පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව යනු කුමක්ද? එය ලෝකයේ සහ විශේෂයෙන් යුරෝපයේ ඉතා ජනප්‍රිය පද්ධති එකතුවක් වන අතර ඒවා අපේ රාජ්‍යයේ අනාගත සැලසුම් වල වැදගත් උපායමාර්ගික ස්ථානයක් ඇති අතර අඩු මෙහෙයුම් පිරිවැය සහ අවදානම් සහිත ප්‍රවාහන හා ප්‍රවාහන කටයුතු වලදී සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ.
දුම්රිය පද්ධති සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, පෙරබිමෙහි දුම්රිය සහ අධිවේගී දුම්රිය තිබේ. මෑත වසරවලදී, අපේ රටේ අධිවේගී දුම්රිය ඉදිකිරීම් වේගයෙන් ඉදිකිරීම මගින් දක්ෂ පුද්ගලයින්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඉදිරි දිනවලදී දුම්රිය ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකරන ක්ෂේත්‍ර දුම්රිය පද්ධති වේ.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්