පාද සටහන්, තුර්කිය පැවැත්වූ දුම්රිය ප්රවාහන සබැඳි රැස්වීම් කෙටුම්පත් නීති ලිහිල්කරණය ගැන

සකස් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් තුර්කිය දුම්රිය ප්රවාහන ලිහිල්කරණය ගැන මත රැස්වීමක් 11 සැප්තැම්බර් .2012 TCDD TCDD සාමාන්ය අධ්යක්ෂ Süleyman Karaman හා නිලධාරීන් එක්සත් ප්රවාහන සේවක වෘත්තීය සමිති BTS මධ්යම කාරක සභාව සාමාජිකයන් සහභාගී විය.
තුර්කිය ලිහිල් මත රෙයිල් ප්රවාහන පනතක්ඔබට මෙහි සම්පූර්ණ පෙළ බාගත හැකිය.
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්