දුම්රිය පද්ධති සිදුවීම්: ස්මාර්ට් ප්‍රවාහන ප්‍රදර්ශනය ආසියාව 2013

ස්මාර්ට් ප්‍රවාහන ප්‍රදර්ශනය ආසියාව 2012 - ස්මාර්ට් ප්‍රවාහන තාක්‍ෂණය ප්‍රදර්ශනය 25-27 ජුනි 2013 ප්‍රදර්ශනය ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා නුවරදී පැවැත්වේ.
ෆාවර් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු ලබා ගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්