දුම්රිය ක්රියාකාරකම්: උතුරු ඇමරිකානු දුම්රිය මාර්ග සැණකෙළිය - මොන්ට්රියල්

උතුරු ඇමරිකානු දුම්රිය සමුළුව කැනඩාවේ මොන්ට්‍රියල් හි 14 / 10 / 2012 - 16 / 10 / 2012 අතර පැවැත්වේ.


සිද්ධිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න: http://www.railcan.ca/

මූලාශ්රය: රයිලින්අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්