කිල්සිඩා හද්රුලු මහතා, මම ඔබට හොඳ ගමනක් ප්රාර්ථනා කරමි

අගමැති රිසෙප් ටයිප් අර්ඩෝගන්, Kadıköy කාර්ටාල් හි CHP මහ නගර සභා ඇත. Kadıköy-Kartal metrosunu Ağustos ayında açtıklarını hatırlatarak, “Sayın Kılıçdaroğlu, sana da hayırlı yolculuklar temenni ederim. İstifade et. Her zaman İstanbul trafiğine saldırıyorsun, buna saldırmana gerek yok. Hemen Kadıköy’den bin Kartal’da iniver, hiç yorulmazsın” dedi.


Başbakan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Meclis’in tatil olduğu dönemde yaptığı açılışlar ve ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Kadıköy-Kartal metrosunun açılışını Ağustos ayı içinde yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu, Kadıköy ve Kartal’da CHP belediyeleri var. ‘CHP belediyeleri var’ diye metroyu durdurmadık. Temeli attığımız zamanda da CHP belediyeleri vardı. Bizim derdimiz hangi parti değil, halkımıza ve ülkemize hizmet” dedi.

Metro ile artık Kadıköy’den Kartal’a 27 dakikada ulaşıldığını belirten Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu, sana da hayırlı yolculuklar temenni ederim. İstifade et. Her zaman İstanbul trafiğine saldırıyorsun, buna saldırmana gerek yok. Hemen Kadıköy’den bin Kartal’da iniver, hiç yorulmazsın” diye konuştu.

මූලාශ්රය: http://www.haber01.com


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්